MODAVICA2019 BİLDİRİ ÇAĞRISI

Konferans Teması: Muhasebe Araştırma ve Uygulamalarının Gelişiminde Bütüncül Yaklaşımların Etkisi MODAVICA2019 uluslararası katılımlı konferansında; işletme fonksiyonlarına bütünsel bakarak muhasebe fonksiyonunun rolünün akademik ve uygulama olarak değerlendirilmesi hedef alınmaktadır. Bütünsel bakış açısını benimseyen model uyarınca muhasebe bilim dalının işletme ve sosyal bilimlerin farklı alanları ile etkileşimi ve bu etkileşimin muhasebe araştırma ve uygulamalarına etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu şekilde; işletme biliminin pazarlama, yönetim, finans, üretim yönetimi gibi diğer alanları ve sosyal bilimlerin tarih, felsefe, sosyoloji, politik ekonomi vb. gibi farklı alanlarından akademisyenlerin de katılımı ile muhasebe alanında akademik tartışmaların çeşitleneceği ve verimli sonuçlar doğuracağı beklenmektedir. Konferans konuları aşağıdaki konuları içermekle birlikte, muhasebe alanı ile ilgili farklı bütünsel yaklaşımları olan çalışmalara da açıktır.

Muhasebe Açıklamaları ve İletişim                                                                                            Kültür,Küreselleşme ve Politik Konular

Güvence ve Denetim Hizmetleri ve Teknolojik Gelişmeler                                                        Muhasebede Cinsiyet Çalışmaları

Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Pazarlama ve Rekabet açısından Önemi                                  Yönetim Muhasebesi, Üretim, Lojistik ve Kontrol

Kurumsal Yönetim ve Performans                                                                                            Sosyal Muhasebe ve Sosyal Etki

Etik, Meslek Etiği ve Kamu Yararı Kavramları                                                                           Eleştirel Bütünsel Yaklaşımlar

Entegre Düşünce ve Entegre Raporlama                                                                                 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Sosyal İşletme Anlayışı

Genişletilmiş Özetler 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderilmelidir. Genişletilmiş özet şu bölümleri içermelidir;
1. Özet ve Anahtar Kelimeler,
2. Giriş, çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, ampirik çalışmalarda hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.
3. Metodoloji, araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş metodolojinin detayını içermelidir.
4. Bulgular, yapılan çalışmanın bulguları ya da ön bulgularını içermelidir.
5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel ve beklenen sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
6. Kaynakça.
Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil), Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri kitabı basılarak elektronik ortamda katılımcılarla paylaşılacaktır. Konferans sonrasında bildiri sahipleri çalışmalarını Muhasebe Bilim Dünyası Dergisinin hızlı değerlendirme sürecine dahil etme şansına sahip olacaktır. Bildiri başvuruları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gönderilmelidir.
Önemli Tarihler:
15 Temmuz 2019 Genişletilmiş Özet Bildiri Gönderme Son Tarih
1 Eylül 2019 Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi
15 Eylül 2019 Son Erken Kayıt Tarihi

 

MODAVICA2019 CALL FOR PAPERS
Conference Theme: Impact of Holistic Approaches on the Evolution of Accounting Research and Practice MODAVICA2019 international conference; aims to employ a holistic approach to assess the role of accounting science and practice within business research. Conference intends to bring academics together to explore and discuss accounting science in conjunction with other areas of business research and social science. In this respect, the contributions from academics in different areas of business such as marketing, organization, finance, production planning and social sciences like philosophy, sociology, political economy, are expected to increase the efficiency and diversity of discussions in accounting discipline. Possible conference topics are provided below; however, papers related to accounting with a holistic perspective will be given consideration.

Accounting Disclosure and Communication                                                                                 Culture, Globalization, and Political Issues

Assurance, Auditing and Technological Development                                                                 Gender Issues in Accounting

Accounting Information Systems                                                                                                  Management Accounting and Control                                     

Corporate Governance and Performance Management                                                              Environment, Social Accounting, CSR and Social Impacts                                                       

Ethics, Professions and the Public Interest                                                                                 Critical Interdisciplinary Perspectives                                                                                           

Integrated Thinking and Integrated Reporting                                                                             Not-for-Profit, NGO’s and Social Business

Extended abstracts should be submitted by July 15, 2019. Sections included in the extended abstract as follows:
1. Abstract and Keywords,
2. Introduction including the aim of the study, research questions, hypothesis development, related theoretical literature.
3. Methodology including theoretical background for selection of the methodology with detailed explanation.
4. Results, including results or preliminary results of the study.
5. Conclusion including generalized results of the study, its implications for research and application, research limitations, directions for future research.
6. References.
These sections can be subdivided into more sections or could include different section names. Extended abstracts should not exceed 5 pages including tables and references. Write-up should be Times New Roman 11 punt, normal margins, APA format. Papers can be submitted in English or Turkish. Extended abstracts will be published as conference proceedings electronically. Researchers can submit full papers to World of Accounting Science journal for fast track review process after the conference. Please send your extended abstracts to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Important Dates:
July 15, 2019 Last Date to send extended abstracts
September 1, 2019 Notification of accepted extended abstracts for presentation
September 15, 2019 Last date for early admission