TIDE MODAV AKADEMIK FORUM
MODAVica 2019 Kapanis

     MODAVICA 2020 BİLDİRİ ÇAĞRISI

Konferans Teması: Muhasebenin Geleceği için Kritik Konular

Covid-19 nedeniyle konferans elektronik ortamda gerçekleşecektir

MODAVICA 2020 uluslararası katılımlı konferansında; değişen koşullarda gelecekte muhasebe fonksiyonunun rolünün akademik ve uygulama olarak değerlendirilmesi hedef alınmaktadır. Gelecek 10 yıl içinde dijital teknolojideki gelişimler, teknolojinin tetiklediği veya ortaya çıkmasına neden olan ürünler, değişen ortama uyum sağlamaya çalışan regülasyonlar, globalizasyondaki hızlı gelişim muhasebe alanında da değişime neden olacaktır. Bu değişim muhasebe bilim dalının işletme ve sosyal bilimlerin farklı alanları ile etkileşimini artıracaktır. Konferansta bu etkileşimin ve gelecekteki değişimin muhasebe araştırma ve uygulamalarına etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu şekilde; işletme biliminin pazarlama, yönetim, finans, üretim yönetimi gibi diğer alanları ve sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, psikoloji, yapay zeka, politik ekonomi vb. gibi farklı alanlarından akademisyenlerin de katılımı ile muhasebe alanında akademik tartışmaların çeşitleneceği ve verimli sonuçlar doğuracağı beklenmektedir. Konferans konuları aşağıdaki konuları içermekle birlikte, muhasebe alanı ile ilgili farklı yaklaşımları olan çalışmalara da açıktır.

Dijital Muhasebeden Beklentiler

Teknoloji ve Muhasebe Açıklamalarının Geleceği

Kültür, Küreselleşme ve Politik Konular

Duygusal ve Yaratıcı Zeka ve Muhasebe

Güvence ve Denetim Hizmetleri ve Teknolojik Gelişmeler

Muhasebede Cinsiyet Ayrımı

Yönetim Muhasebesi

Üretim

Lojistik ve Kontrol Stratejik Planlama

Teknoloji, İnsan ve Vizyon

Kurumsal Yönetim ve Performans

Sosyal Muhasebe ve Sosyal Etki

Etik ve Teknoloji

Eleştirel Bütünsel Yaklaşımlar
Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Sosyal İşletme Anlayışı

Küreselleşme

Regulasyon ve Muhasebe

Genişletilmiş Özetler 10 Ağustos 2020 tarihine kadar gönderilmelidir. Genişletilmiş özet şu bölümleri içermelidir;
1. Özet ve Anahtar Kelimeler,
2. Giriş, çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatur, hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.
3. Metodoloji, araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş metodolojinin detayını içermelidir.
4. Bulgular, ampirik çalışmalarda varsa yapılan çalışmanın bulgularını ya da ön bulgularını içermelidir.
5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
6. Kaynakça.
Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil), Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri kitabı basılarak elektronik ortamda katılımcılarla paylaşılacaktır. Konferans sonrasında, bildiri sahipleri çalışmalarını Muhasebe Bilim Dünyası Dergisinin hızlı değerlendirme sürecine dahil etme şansına sahip olacaktır. Bildiri başvuruları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.adresine gönderilmelidir.

Önemli Tarihler:

10 Ağustos 2020       Genişletilmiş Özet Bildiri Gönderme Son Tarih

15 Eylül 2020             Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi

16 Ekim 2020             Son Erken Kayıt Tarihi