MODAVICA 2022 Bildiri Çağrısı

MÖDAVICA, alanında öncü muhasebe akademisyenlerini, araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan, her yıl uluslararası katılım ile düzenlenen bir konferanstır. Katılımcılarına muhasebe deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşma imkânı sunan bu konferans serisi, aynı zamanda muhasebe alanındaki yeni gelişmeleri, eğilimleri inceler ve uygulamada karşılaşılan zorluklara ve geliştirilen çözüm önerilerine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sunar

MÖDAV bu yıl, konferans temasını yaşadığımız ve giderek tükettiğimiz gezegenimize karşı sorumluluğumuzun duyarlılığıyla, Gezegensel Sınırların Eşiğinde Muhasebe olarak belirlemiştir.

Gezegensel sınırlar, 2009 yılında Johan Rockström ve Will Steffen’in öncülük ettiği bir grup tarafından sınırları bulunan 9 Dünya sistemi süreci kavramı olarak tanımlanıyor. Gezegensel sınırlar; atmosferik ozon tüketimi, biyosfer bütünlüğünün bozulması (biyoçeşitliliğin azalması ve yok oluş), kimyasal kirlilik, iklim değişikliği, okyanus asitliği, tatlı su kullanımı, arazi kullanımı, azot ve fosfor, aerosol yüklemesi olarak belirlenmiştir.  Stockholm Resilience Centre tarafından yapılan Gezegensel Sınırlar Araştırması ise (Planetary Boundaries Research), insanlığın dokuz ekolojik tavandan dördünü (azot ve fosfor seviyesi, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması ve arazi kullanımı) aşmakta olduğunu ortaya koymuştur.

Bu durum, işletmelerin ve devletlerin sosyal sorumluluk anlayışı içinde konuya yaklaşmaları gerektiğini ortaya koyarken, yeni bir iktisat anlayışına gereksinim olduğunu da gündeme getirmiştir. Aynı şekilde, muhasebenin de edilgen bir rol üstlenmek yerine bu gelişmelerin içinde düzenleyici ve yol gösterici bir rol üstlenebileceğini, dahası yeni bir muhasebe anlayışı geliştirilmesinin gerekliliğini bu konferansta tartışmak ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Konferansımız, bu anlayış ve yaklaşımla hazırlanacak çalışmaların yanısıra; aşağıda belirtilen, muhasebe alanı ile doğrudan ve dolaylı, farklı yaklaşımları olan çalışmalara da açıktır. İlgilenenler, MÖDAVICA 2022, 19.Uluslararası Muhasebe Konferansı’na orijinal ve daha önce başka bir yerde basılmamış, kavramsal, teorik veya deneysel çalışmaları ile başvurabilirler.

Finansal Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Denetim, İç Denetim, Vergi Muhasebesi, Kamu Sektörü Muhasebesi, Adli Muhasebe ve Hile Denetimi, Bilgi Teknolojileri Yönetimi ve Denetimi, Kripto varlıklar, Yönetişim Risk Yönetimi ve Kontrol, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik, Finansal ve Finansal Olmayan Raporlama, Sosyal Sorumluluk Raporlaması, Entegre Raporlama, ESG Raporlaması, Yeni İş Modelleri ve Muhasebe, Doğal Sermaye Yönetimi ve Muhasebe, Muhasebe Teorisi ve Yeni Perspektifler, Gelecekteki Eğilimlerin İş ve Muhasebeye Etkileri, COVİD 19’un Muhasebe ve Denetime Etkisi, Kriz Yönetimi ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim Standartlarını Uygulamada Sorunlar, Yeşil Muhasebe, Uluslararası Değerleme Standartları

Genişletilmiş Özetler 31.07.2022 tarihine kadar gönderilmelidir. Genişletilmiş özet şu bölümleri içermelidir;

  1. Özet ve Anahtar Kelimeler,
  2. Giriş,çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.
  3. Metodoloji,araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş yöntemin detayını içermelidir.
  4. Bulgular, deneysel çalışmalarda varsa yapılan çalışmanın bulgularını ya da ön bulgularını içermelidir.
  5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
  6. Kaynakça.

Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil), Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır.  Bildiri özetleri kitabı basılarak elektronik ortamda katılımcılarla paylaşılacaktır. Bildiri başvuruları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

Konferans sonrasında, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’nin yayın politikasına uygun tam metin bildiriler hakem sürecini takiben Konferans Özel Sayısında basılabilecektir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

31 Temmuz 2022

Genişletilmiş Özet Bildiri Gönderme Son Tarih

20 Ağustos 2022

Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi

30 Ağustos 2022

Erken Kayıt Tarihi

12 Eylül 2022 Son Kayıt Tarihi